ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden al onze verkopen gesloten onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald. Door een bestelling te plaatsen of een levering in ontvangst te nemen, verklaren onze klanten deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden. Zij maken bijgevolg integraal deel uit van onze contracten. De eigen algemene aankoopvoorwaarden van onze klanten worden uitdrukkelijk uitgesloten. Bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant kunne nooit stilzwijgend aanvaard worden.

De overgang van de risico’s gebeurt bij de levering van de goederen.

In geval van zichtbare gebreken moet de klant uiterlijk 2 dagen na de aflevering eventuele voorbehouden schriftelijk te onzer kennis brengen per aangetekende brief. Voor onzichtbare gebreken moeten deze schriftelijke voorbehouden per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na aflevering gemeld worden.

Op ieder onbetaald bedrag wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest geheven van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtsweg en mits voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van 125 € en een maximum van 1860 €, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen de koper afzonderlijk aangerekend worden.

Eigendomsvoorbehoudsclausule :

De eigendom wordt voorbehouden totdat alle geleverde en nog te leveren zaken, de daarmee eventueel samenhangende werkzaamheden, incassokosten, contractuele boete en rente volledig zijn betaald. Bij gebrek aan volledige betaling verbindt de koper zich tot de teruggave op zijn kosten van de goederen en zal hij de kosten om de goederen desgevallend terug in staat te stelle, dragen. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De koper die niettegenstaande de tegenstelbaarheid van het eigendomsvoorbehoud, toch de niet-betaalde goederen verkoopt, moet instaan voor de totaliteit van de schade veroorzaakt door zijn fout. De totaliteit van de openstaande vordering moet worden betaald ongeacht de gerealiseerde prijs en de daarbij horende kosten en erelonen, de ouderdom van de goederen, de bespaarde extra uitgaven met betrekking tot de teruggave en wederverkoop, enz…

Tot de volledige betaling van de goederen of in geval van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen uitstel van betaling verbindt de klant zich er toe als een goed huisvader van te zorgen voor de bewaring en het behoud van de goederen. Hij verbindt er zich toe passende maatregelen te nemen om beschadiging, diefstal of beslag van de goederen te voorkomen. Hij is aansprakelijk voor de schade die aan de verkoper of aan derden veroorzaakt wordt. Hij is eveneens aansprakelijk voor het verlies van de zaak, ook al gaat ze verloren door toeval. De klant verbindt zich er toe een alle risico´s verzekering af te sluiten voor de geleverde goederen tot de volledige betaling ervan.

In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord en dergelijke meer, wordt de factuur onmiddellijk opeisbaar.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.